CÔNG ĐOÀN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Ngày đăng: 28/11/2016  - Lượt xem: 3317

1. Chức năng

Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh là tổ chức đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc; có trách nhiệm tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật. Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục, động viên cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2. Nhiệm vụ

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Tổ chức vận động đoàn viên thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của công dân và người lao động;

Tham gia quản lý cơ quan, kiểm tra giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ công chức và người lao động cũng như nâng cao hiệu quả công tác. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật;

Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ Tòa án nhân dân tỉnh; cử đại diện tham gia Hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động. Cùng với Thủ trưởng cơ quan cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện…

3. Cơ cấu tổ chức

Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay gồm 53 đoàn viên sinh hoạt tại 05 tổ Công đoàn.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2018 có 7 người, do đồng chí Đỗ Anh Cường – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh làm Chủ tịch.

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ