BAN CÁN SỰ ĐẢNG

Ngày đăng: 28/11/2016  - Lượt xem: 3272

1. Vị trí, chức trách, nhiệm vụ

Ban cán sự Đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quyết định thành lập theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, là cơ quan lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc.

 Ban cán sự Đảng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Lãnh đạo Tòa án nhân dân Vĩnh Phúc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời thể chế hoá thành chương trình, kế hoạch công tác của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc để tổ chức thực hiện;

- Lãnh đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ công tác trong Tòa án nhân dân. Theo phân cấp quản lý cán bộ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự xem xét, quyết định các vấn đề về công tác tổ chức cán bộ; xem xét ra Nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm đối với một số chức vụ, chức danh; quyết định thẩm tra, kết luận đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện tại;

- Định kỳ báo cáo việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc theo yêu cầu của Đảng, của Tòa án nhân dân tối cao và kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng về công tác tổ chức cán bộ. Ban cán sự có trách nhiệm xem xét, quyết nghị, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao những vụ, việc do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

2. Cơ cấu tổ chức

Ban cán sự Đảng gồm có 04 đồng chí.

Bí thư Ban cán sự Đảng: Đồng chí Nguyễn Văn Hoa- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.